eko skladVse toplotne črpalke so glede učinkovitosti testirane v akreditiranih laboratorijih za tovrstno testiranje. Hkrati pa je njihova učinkovitost daleč nad minimalnimi zahtevami, ki jih za subvencije predpisuje EKOSKLAD. Zato so vse toplotne črpalke tudi na njihovem seznamu za pridobitev subvencij.

Subvencija za toplotno črpalko je trenutno dosegljiva v višini od 1.000 do 2.500 €
(odvisno od tipa toplotne črpalke), hkrati pa je zanje možno pridobiti tudi kredit po subvencionirani obrestni meri.

Podrobno o tem na: www.ekosklad.si

Želim pridobiti subvencijo!!!

Povpraševanje

Subvencija za toplotno črpalkoZakaj država podpira nakup toplotnih črpalk?

Toplotne črpalke koristijo obnovljive vire energije, hkrati pa ne povzročajo emisij prašnih delcev in drugih škodljivih emisij. Slovenija se je v okviru Evrope zavezala, da bo zmanjšala emisije CO2  in pa rabo primarne energije. Naši cilji do leta 2020 verjetno ne bodo doseženi, hkrati pa so novi cilji do leta 2030, ki so bili dogovorjeni konec leta 2016, še bistveno višji od sedanjih. Zato je nakup toplotne črpalke za ogrevanje in pripravo sanitarne vode prava rešitev.

S strani države je torej na voljo subvencija za toplotno črpalko , ki služi za namen ogrevanja prostorov in pripravo sanitarne vode.  Subvencijo je moč dobiti prav za vse tipe ogrevalnih toplotnih črpalk, če le imajo zadostno učinkovitost.

Kdo lahko dobi subvencijo za toplotno črpalko?

Subvencijo za toplotno črpalko lahko dobijo fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki stanovanjske stavbe in želijo v njem obnoviti ogrevalni sistem. Stanovanjska stavba pa mora imeti gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano pred 1.1.2003. Občanom je torej na voljo  subvencija za toplotno črpalko hkrati pa lahko za celotno naložbo pridobijo še kredit s subvencionirano obrestno mero.

Koliko znaša  subvencija za toplotno črpalko?

Subvencija za toplotno črpalko znaša do 20% priznanih stroškov naložbe. Če pa se obnova ogrevalnega sistema dela na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, pa se višina subvencije lahko poveča tudi do 50%  priznanih stroškov investicije. Na drugi strani pa je višina subvencije omejena tudi z maksimalnim možnim zneskom, ki ga lahko posamezni vlagatelj prejme.

1.) Minimalna subvencija za toplotno črpalko glede na vrsto toplotnega vira

 • Maksimalna višina subvencije za toplotne črpalke zrak voda zanaša 1000 €
 • Maksimalna višina subvencije za toplotne črpalke zemlja voda in voda voda pa zanaša 2500 €
 • Maksimalna višina subvencije pa se izplača takrat, če je dosežen tudi drugi pogoj – to je maksimalno 20% investicije. To pomeni če je investicija v sistem s toplotno črpalko zrak voda vsaj 5000 € če je investicija vsaj 12.500 € pri toplotnih črpalkah zemlja voda in voda voda.

 

2.) Povečana višina subvencije za toplotno črpalko na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka

 • Subvencija znaša maksimalno 50% priznanih stroškov investicije vendar ne več kot:
  • 250 € za toplotne črpalke zrak voda
  • 100 € za toplotne črpalke voda voda ali zemlja voda

Če imajo občine za določene parcele sprejet odlog o drugem prednostnem načinu ogrevanja (toplovod, plin) potem subvencija ni možna.

3.) Trojna povečana subvencija za hkratno izvedbo treh ukrepov opisanih v točkah A-H javnega poziva za nepovratne finančne spodbude

Če hkrati izvedete 3 ukrepe sanacije stanovanjske zgradbe ste opravičeni do povišane subvencije za vse tri ukrepe in sicer po naslednjih stopnjah

 • Maksimalna višina subvencije se poveča iz 20 na 30 % , hkrati pa se maksimalni zneski za posamezne ukrepe zvišajo za 50%. Za toplotne črpalke velja torej:
  • 2000€ za toplotne črpalke zrak voda (pri višini investicije nad 6.666 €)
  • 5000€ za toplotne črpalke voda voda in zeemlja voda (pri višini investicije nad 16.666€)
 • Če pa je stavba na območju, kjer velja Odlok o načrtu za kakovost zraka potem se višina subvencije dvigne na maksimalno 50% investicije, kar pomeni, da lahko dobite polne zneske subvencije že pri višini investicije 4000 € (pri toplotnih črpalkah zrak voda) oz. 10.000€ (pri toplotnih črpalkah voda voda in zemlja voda)

Iz navedenega sledi, da se vam splača investirati v toplotno črpalko (C) + obnovo fasade (F) + vgradnjo lesenih oken (E).  Lahko pa je kot 3 ukrep tudi izolacije stropa oz. strehe. S temi ukrepi ste zmanjšali izgube objekta à rabite manjšo toplotno črpalko à manjša toplotna črpalka je cenejša à lahko znižate temperaturo ogrevalne vode à učinkovitost toplotne črpalke se poveča à dodatno se znižajo  letni stroški ogrevanja à dobite bistveno višjo subvencijo za vse 3 ukrepe, s čimer ste praktično vsaj en ukrep izvedli brezplačno (skozi večjo subvencijo)

Če katerega od teh ukrepov ne morete izvesti imate na voljo še cenejšo rešitev – npr. vgradnja lokalne prezračevalne naprave katere strošek je v rangu 1000€.


Subvencije za toplotne črpalkeKaj vključujejo priznani stroški investicije, ki so osnova za izračun višine subvencije?

 • nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke za eno stanovanjsko enoto
 • nakup in vgradnjo bojlerja in zalogovnika ter povezavo s toplotno črpalko
 • inštalacije in povezave toplotne črpalke s toplotnim virom in pripadajočo varovalno ter krmilno opremo

Komu točno se lahko podeli subvencija za toplotno črpalko?

 • Lastniku ali solastniku nepremičnine eno- ali dvostanovanjskega objekta ali stanovanjske enote v tri- in večstanovanjskem objektu
 • Imetniku stavbne pravice objekta, kjer bo izveden ukrep
 • Družinskemu članu lastnika nepremičnine
 • Najemniku neprimičnine, kjer bo izveden ukrep in sicer s pisnim soglasjem lastnika

Kateri so dodatni pogoji, da se lahko pridobi subvencija za toplotno črpalko?

 • Vlogo je potrebno oddati pred pričetkom del, hkrati pa mora biti vloga popolna
 • Toplotna črpalka mora imeti zadostno učinkovitost in mora biti vpisana na seznamu EKOSKLADA
 • Toplotna črpalka mora biti vgrajena s strani monterja, ki ima za to registrirano dejavnost
 • Pri ločenih (split) toplotnih črpalkah zrak voda mora imeti monter izpit za ravnanje s hladivi in mora biti vpisan v evidenco na ARSO


Katere priloge je potrebno priložiti v vlogi,
da se lahko pridobi subvencija za toplotno črpalko?

K pravilno in v celoti izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

 • Kopijo gradbenega dovoljenja za objekt , kjer se bo izvajala investicija ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje (za gradnjo pred letom 1967, če ni na voljo gradbeno dovoljenje). Za tri in večstanovanjske objekte kopija gradbenega dovoljenja ni potrebna
 • Kopijo novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na objektu izvedeni določeni gradbeni posegi
 • Dokazilo o parcelaciji iz katerega bo razvidna povezava med parcelo in gradbenim dovoljenjem
 • Soglasje lastnika ali solastnika objekta, če vlagatelj ni lastnik – glej predpisan obrazec
 • Veljaven predračun izvajalca za nakup in vgradnjo toplotne črpalke ter ostale pripadajoče opreme
 • Sliko prostora, kjer bo vgrajena toplotna črpalka in slika mesta vgradnje zunanje enote pri toplotnih črpalkah zrak/voda
 • Vodno dovoljenje za toplotne črpalke voda voda

 

V zgoraj navedenih točkah zo zapisani povzetki javnega poziva. Za merodajno velja samo javni poziv na strani www.ekosklad.si